29.2.2024

Poradenské služby

PLÁNOVÁNÍ NÁKUPU, SNÍŽENÍ ZÁSOB

Analýza sortimentu, optimalizace zásob a nákupních procesů. Náklady na držení zásob. Optimální pojistná zásoba, optimální objednací dávka, bod přiobjednání (re-order point), PUSH nebo PULL strategie, predikce poptávky (forecast). Výstupy studie pro nastavení ERP systému, výběrové řízení na APS, nebo pro náš systém na řízení zásob LOGIstock.

OPTIMALIZACE SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

Návrh nového skladu, optimalizace skladu stávajícího, řešení generelu závodu, optimalizace skladování, automatizace skladu. Analýza materiálových toků, řešení vnitřní dispozice (layout), dopravní obslužnost, obalové (vlečné) křivky, manipulační technologie. Výstupy logistické studie pro stavebního projektanta, výběrové řízení na skladové systémy nebo jen pro interní potřeby.

PLÁNOVÁNÍ VÝROBY, VÝROBNÍ LOGISTIKA

Analýza plánování výroby, optimální výrobní dávka, minimalizace přestavných časů, požadavky na úpravy ERP nebo dodávku systémů třetích stran (APS, MES). Analýza materiálových toků, návrh optimalizace popř. automatizace interní logistiky, logistika výroby (milkrun, kanban, lean aj.). Mezioperační zásoby a jejich eliminace. Výstupy pro dodavatele a interní přenastavení procesů.

DISTRIBUČNÍ SÍTĚ, ŘÍZENÍ DOPRAVY

Optimální distribuce to je správný počet skladů, umístění (alokace) skladů a výroby, dostupnost zásob, optimální logistické, náklady. Analýza rezerv v plánování rozvozových tras, potenciál pro nasazení plánovacího software (TMS). Srovnávací kalkulace vlastní a smluvní dopravy. Výstupy studie pro strategická rozhodnutí a výběrová řízení na TMS, přepravní a skladovací (3PL) služby.

LOGISTICKÝ AUDIT PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Podniková logistika – rychlé, odborné a nezávislé posouzení celkové úrovně, nebo její kritické části (nákup, výroba, skladování, distribuce) certifikovaným auditorem logistiky. Svižné zmapování provozu, pohovory s vedoucími pracovníky, podchycení základních ukazatelů. Výstupem z auditu je především identifikace klíčových slabých stránek a rámcový návrh opatření (program změn).

LOGISTICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Logistický audit nebo detailní analýza logistických, výrobních a obchodních procesů. Procesní diagramy. Specifikace funkčních požadavků na informační systémy pro plánování výroby (APS), řízení výroby (MES), řízení dopravy (TMS), řízení zásob (IMS), řízený sklad – warehouse management system (WMS), příp. i pro základní podnikové řízení (ERP). Výstupy jsou podkladem pro výběrová řízení na dodavatele IS.

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ V LOGISTICE

Jednodenní kurzy pro 5 až 10 pracovníků. „Všeobecný úvod do logistiky“, „Nákup a řízení zásob“, „Skladování a manipulace“, „Logistika výroby“, „Dynamická simulace v SIMUL8“. Součástí služby je jednodenní logistický audit podnikové logistiky a úprava školicích materiálů na míru potřebám zákazníka. Lektorem je senior konzultant LOGICON Partner se s poradenskou praxí přesahující deset roků.

DYNAMICKÁ SIMULACE, DIGITAL TWIN

Eliminace rizik v rámci automatizace výroby nebo automatizace logistiky, s důrazem na potřebný výkon, mezioperační zásoby, kontinuální dopravu (dopravníky), automatické vozíky (AGV) apod. Simulační model v SIMUL8, vizualizace výrobního a skladového provozu, identifikace úzkých míst s návrhem jejich řešení. Produktivita a využití pracovníků, strojů, zařízení, manipulační techniky.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE

Výběrová řízení na firmy dodávající skladovací zařízení, manipulační techniku, balicí zařízení, dopravníky a dopravní technologie, automatizovaný sklad, logistický informační systém (WMS, APS, IMS, MES, TMS, ERP), přepravní služby, skladovací služby a další dodávky pro podnikovou logistiku. Příprava zadávací dokumentace, výběr dodavatelů, administrace výběrového řízení.

LOGISTICKÉ PROJEKTY, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, SUPERVIZE

Námi připravené logistické studie pomáháme uvádět do života. Zadání projektu, harmonogram projektu, milníky, investiční rozpočet. Komunikace se stavebním projektantem, dodavateli skladovacích zařízení, manipulační techniky, logistických informačních systémů. Výběrová řízení. Vedení projektové agendy ve sdíleném prostředí, případně jen autorský dozor (supervize).

INTERIM MANAGEMENT LOGISTIKY

Dočasné pokrytí personálních potřeb zákazníka v oblasti podnikové logistiky na úrovní manažera (senior konzultant) nebo referenta (junior konzultant) logistiky. Obvykle po dobu intenzivní práce na logistickém projektu. Výsledkem práce je optimalizace skladu, logistických procesů, zavedený logistický kontroling pro správné řízení procesů, zaveden řízený sklad apod.

KONZULTACE V LOGISTICE, WORKSHOPY

Jednodenní logistický audit (sken). Nezávislé odborné konzultace logistických řešení, vypracovaných zákazníkem. Rychlá optimalizace skladu. Oponentura návrhů vypracovaných dodavatelem, konzultace k logistickým informačním systémům (APS, MES, WMS, IMS, TMS), přepravní nebo skladovacím službám. Logistické konzultace jsou poskytovány zkušeným senior konzultantem.